Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Eida

Trøndelag
  • ANTALL VALD 1
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Elv med enkel tilgang fra vei, rolig atmosfære med trivelige omgivelser. Her kan du fiske med alle typer redskap, og velge vanskelighetsgrad. Når du er laksefiske i Eida, er du nok på det laksevaldet med størst antall kilo laks per meter elv. Eida ligger mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet.

 

Fiskekvoter

2 Laks, laks under 1,5 kg og oppdrettslaks berører ikke kvoten, men skal rapporteres inn til børsen på vanlig måte.

2 Sjøørret, minstemål 35cm

Fang og slipp kan praktiseres etter eget initiativ og berører ikke kvoten, men utsatt fisk skal rapporteres inn til børsen på vanlig måte.

Kontakt

Geir Joar Werstad

97141037

werstad@msn.com

Regler

LOKALE FISKEREGLER 2019                                                                                                                                                                                                      

”Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.”

§1 Fisketid laks og sjøørret

Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug. Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.august.*
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15.juni-15.sept.

*I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske (se §6 Redskapsbruk/Lett fiske).

§2 Kvotebestemmelser

Døgnkvote laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav 2 laks uten vektbegrensning samt 2  under 1,5 kg.

Døgnkvote sjøørret: I elvene: 2 stk. avlivet sjøørret per døgn. I innsjøene: 5 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 2 laks over 1,5 kg, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt. Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som oppdrett. Brunørret belaster ikke kvoten, men det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.

Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Kvotene følger datodøgnet. Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan endre kvoter for avlivet fisk og innføre lett fiske (se §6) dersom midtsesongevaluering eller andre forvaltningsmessige forhold ligger til grunn.

§3 Leid/ansatt roers kvote

Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote.

 §4 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.

§5 Gjenutsetting og minstemål

All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.
Vinterstøing skal levende settes levende ut igjen.
Fisk som tydelig er kommet i gytedrakt skal settes levende ut igjen. Levende, gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten.                                Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår da i kvoten.     Ved vanntemperatur over 20 grader er det forbud mot gjenutsetting av fisk.                                                                                                                                            All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no).

§6 Redskapsbruk

Som agn er det kun tillatt å bruke levende mark*, sluk, spinner, wobbler og flue. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.

Landfiske: Det er tiltatt å bruke kun 1 stang/håndsnøre per person. Man kan bruke inntil 2 agn per stang.  Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt, og kun ett agn per stang/håndsnøre.

Lett fiske: I perioder hvor det innføres lett fiske, er det kun lov med overflatefiske med ufortynget flue med flytende dupp eller fluesnøre som kastevekt og levende mark uten søkke.

*Kunstige agn som f. eks. Gulp regnes ikke som lovlig redskap. For innførsel av levende mark fra andre land, skal dette skje i henhold til nasjonale bestemmelser (www.lovdata.no).

§7 Fredningsoner                                                                                                                            

Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.

§8 Rapportering av fangst

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.laksebørsen.no snarest og senest innen 2 døgn. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.

§9 Oppsyn                                                                                                                                        

Fiskeren oppfordres å fremvise gyldig legitimasjon og dokumentasjon på betalt fiskeavgift, samt følge pålegg gitt av oppsyn utnevnt av Namsenvassdraget Elveierlag.

§10 Overtredelse av fiskereglene

Brudd på de lokale fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong.

Følgende gebyrsatser gjelder for Namsenvassdraget:
Kvotebrudd: 3000 kr.
Manglede fangstrapportering: 2000 kr
Manglende desinfisering: 1500 kr

§11 Fiskereglenes ikrafttreden

Reglene trer i kraft 15.mai 2019.
Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.