Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Namsen

Trøndelag
  • ANTALL VALD 1
   

1 av 1 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Namsen er Trøndelags største elv, ca. 228 km, med samlet nedbørsfeltpå 6298 km2 og midlere vannføring på 285 m3 per sekund.

Namsen ligger lengst nord i Trøndelag, og definerer dalføret og regionen Namdalen. Elva kommer fra Børgefjell i Nordland og går mot sør til Store Namsvatnet med Sørvatnet (454-440 moh., 28,2 km2), renner herfra mot nordvest til sammenløpet med Storelva, og videre i sørvest ned gjennom Namdalen til Grong. Fra Grong og til munningen i Namsfjorden ved Namsos er retningen stort sett vestlig.

Tilløp og sideelver

Namsen har to større sideelver fra øst, Tunnsjøelva fra Tunnsjøen (358–353 moh., 98 km2) og Sanddøla fra Lierne. Fra nordvest er tilløpene mindre, for eksempel Frøyningselva, Bjørhusdalelvene, Nesaelva og Lindsetåa. Nedenfor Grong opptar Namsen Bjøra, som kommer fra Høylandet. Ved elvekroken vest for Store Namsvatnet er fallet sterkt, ca. 190 m på 16 km, lenger nede er fossene Trongfossen (19 m), Aunfossen(29 m), samt Øvre og Nedre Fiskumfoss (henholdsvis 6,7 og 34,5 m).

Utløp og kraftstasjoner

Utløpet fra Store Namsvatnet er etter avtale med Sverige overført til Limingen og ut igjen til Tunnsjøen med utbygging herfra ned til Namsen. Limingen har naturlig avløp mot Sverige, derfor registreres vannmengden som føres inn gjennom Røyrvikfoss kraftstasjon og ut gjennom Tunnsjø kraftstasjon. I vassdraget er utbygd i alt 9 kraftstasjoner med en samlet ytelse på 318,5 MW og en middelproduksjon på 1750 GWh): Øvre Fiskumfoss (7 MW), Nedre Fiskumfoss (39 MW), Aunfoss (28 MW), Åsmulfoss (12 MW), Tunnsjødal(176 MW), Tunnsjøfoss (8,5 MW), Tunnsjø (32 MW) og Røyrvikfoss (16 MW). I tillegg kommer Linvasselv, hvor selve stasjonen ligger på svensk side av grensen, men hvor NTE eier 50 prosent.

Laks

Namsen er ei god lakseelv. I 2015 ble det fisket 25 tonn laks, noe som bare ble overgått av Deatnu (Tanaelva). I øvre Namsen finnes en stasjonær laksestamme, den såkalte namsblanken.

Ved de fem nederste kraftverkene er det bygd laksetrapper. Trappen ved Nedre Fiskumfoss, som er landets lengste, ble tatt i bruk i 1977.

Tekst fra Store Norske leksikon.

Kontakt

Regler
FISKEREGLER I NAMSENVASSDRAGET FOR 2019
Rules following in English

Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag har vedtatt fiskeregler for 2019. Det har blitt gjort noen endringer av fiskereglene fra 2018. Det har tilkommet endringer i døgnkvoter, fredningsbestemmelser, bestemmelser for fiskeredskap m.m.  Se Lokale fiskeregler 2019 for detaljer.
Det er viktig at alle som skal fiske i Namsenvassdraget, setter seg godt inn i fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Fiskereglene skal følges, noe som er svært viktig for at vi skal ha glede over vårt fantastiske vassdrag også i fremtida. Det foretas midtsesongevaluering 15.juli. Det kan da bli gjort justeringer av de lokale fiskereglene dersom forvaltningsmessige forhold ligger til grunn. Dette for at praktisering av fiske til enhver tid skal være forenelig med forvaltningsmålene som er satt for vassdraget.

LOKALE FISKEREGLER 2019                                                                                                                                                                                                      

”Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.”

§1 Fisketid laks og sjøørret
Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug. Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.august.*
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15.juni-15.sept.

*I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske (se §6 Redskapsbruk/Lett fiske).

§2 Kvotebestemmelser
Døgnkvote laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav 2 laks uten vektbegrensning samt 2  under 1,5 kg.

Døgnkvote sjøørret: I elvene: 2 stk. avlivet sjøørret per døgn. I innsjøene: 5 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 2 laks over 1,5 kg, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt. Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som oppdrett. Brunørret belaster ikke kvoten, men det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.

Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Kvotene følger datodøgnet. Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan endre kvoter for avlivet fisk og innføre lett fiske (se §6) dersom midtsesongevaluering eller andre forvaltningsmessige forhold ligger til grunn.

§3 Leid/ansatt roers kvote
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote.

§4 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap
All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.

§5 Gjenutsetting og minstemål
All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.
Vinterstøing skal levende settes levende ut igjen.
Fisk som tydelig er kommet i gytedrakt skal settes levende ut igjen.                                                           Levende, gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten.                                                                                                             Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår da i kvoten.     Ved vanntemperatur over 20 grader er det forbud mot gjenutsetting av fisk.                                                                                                                                                                     All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no).

§6 Redskapsbruk
Som agn er det kun tillatt å bruke levende mark*, sluk, spinner, wobbler og flue. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.

Landfiske: Det er tiltatt å bruke kun 1 stang/håndsnøre per person. Man kan bruke inntil 2 agn per stang.  Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt, og kun ett agn per stang/håndsnøre.

Lett fiske: I perioder hvor det innføres lett fiske, er det kun lov med overflatefiske med ufortynget flue med flytende dupp eller fluesnøre som kastevekt og levende mark uten søkke.

*Kunstige agn som f. eks. Gulp regnes ikke som lovlig redskap. For innførsel av levende mark fra andre land, skal dette skje i henhold til nasjonale bestemmelser (www.lovdata.no).

§7 Fredningsoner                                                                                                                                                                     Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.

§8 Rapportering av fangst
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.laksebørsen.no snarest og senest innen 2 døgn. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.

§9 Oppsyn                                                                                                                                                                            Fiskeren oppfordres å fremvise gyldig legitimasjon og dokumentasjon på betalt fiskeavgift, samt følge pålegg gitt av oppsyn utnevnt av Namsenvassdraget Elveierlag.

§10 Overtredelse av fiskereglene
Brudd på de lokale fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong.

Følgende gebyrsatser gjelder for Namsenvassdraget:
Kvotebrudd: 3000 kr.
Manglede fangstrapportering: 2000 kr
Manglende desinfisering: 1500 kr

§11 Fiskereglenes ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15.mai 2019.
Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.

Lokale fiskeregler 2019.PDF

Local fishing regulations for Namsenvassdraget 2019 

The the salesperson responsible for issuing fishing licences is obligation to inform the fishermen about the local fishing rules, as well as controlling whether the national fishing fee has been paid, and whether fishermen hold a valid disinfection certificate. The fishermen are personally responsible for reading and understanding these rules regulating the fishing in Namsenvassdraget watercourse.

§1 Allowed dates for fishing salmon and sea trout
Namsen below Nedre Fiskumfoss: 1 June – 31 August. Above Nedre Fiskumfoss: 1 July -15 September.
Høylandsvassdraget and Bjøra: 15 May -15 August.*
Sanddøla: 1 June – 31 August. Above Møllefoss to and including Bergfoss: 15 June – 15 September.

*In periodes with water flow <10 m3/s at the outlet  of lake Grongstadvatnet, there will be restrictions regarding what is concidered legal tackle (see details §6 )

§2 Bag limit
24-hour quota salmon:  4 killed salmon per 24-hour period. 2 salmon without weight limitation and 2 salmon weighing less than 1.5 kilo.
24-hour quota sea trout: In the rivers: 2 killed sea trout per 24-hour period.
In the lakes:  5 killed sea trout per 24-hour period.

If the fisherman has filled the 24-hour quota of killed salmon or first kill 2 salmon weighing over 1,5kg, fishing shall be stopped until a new 24-hour fishing period starts. Farmed fish do not affect the quota, but shall be registered with the www.lakseboersen.no – marked farmed. Released fish do not affect the quota, but must be registered with the www.lakseboersen.no – as released. Brown trout do not affect the quota, but it is encouraged to register it on the www.lakseboersen.no – as brown trout.
The 24-hour period is personal and cannot be transferred / sold to others.
Definition of a 24-hour quota: the total number of salmon / trout a person can kill during a 24-hour period. The quota follows the date (24-hour period). The quota is personal and applies for the whole watercourse.

The board of Namsenvassdraget Elveierlag are in the position of making changes in the fishing regulations regarding personal quotas and introducing light tackle only-fishin. This is if the mid season evaluation of the salmon run or other management related factors advocate the need of restricted fishing.

§3 Hired / employed oarsmen´s quota
Oarsmen who are employed by the fishing rights holder(s) in Namsenvassdraget and / or are hired for payment by the customer, have no fishing rights of their own.

§4 Disinfection of tackle and fishing equipment
All tackle and other equipment (for example, boats, fishing nets, waders, etc. ) that are used in other waterways during the same season, shall be disinfected before use in the Namsenvassdraget. A disinfection certificate shall be presented upon purchase / rental of fishing, as well as upon inspections carried out by the river owner’s inspectors if fishing has been done in other waterways.

§5 Catch & release and minimum size
Salmon and sea trout less than 35 cm must be released alive.
Post-spawned fish (kelts) are protected and must be released alive.
Coloured fish/pre-spawning must be released.
Fish that is injured to the degree there is a doubt about whether they will survive, shall be killed.
Released fish will not affect the quota. At water temperatures exceeding 20°C, catch and release is forbidden. Release of fish shall take place carefully and in compliance with the guidelines issued by mattilsynet.

§6 Legal fishing equipment
Spinning with natural (live) worms*, spoons, spinners, wobblers and fly fishing is allowed in the watercourse. The distance between the hook stem and hook tip shall not be greater than 13 mm;  for single hooks, not greater than 15 mm. Fishing equipment shall not be left during fishing.
Land fishing: It is allowed to use only 1 rod / handline per person. One can use up to 2 baits per rod. It is illegal to fish in a way that increases the probability of foul hooking fish. Snagging is strictly forbidden
Boat fishing: It is allowed to use up to 3 rods per boat, and only one bait per rod / handline.

Light tackle only: In periods or/and areas where light tackle only fishing applies, the legal baits are: natural worms (fished without a sinker), flies (unweighted) presented by a floating fly line or floating bobber.

*artificial worms or other scented baits like Gulp, are not considered as legal bait. Norwegian law is defining the limitations if live worms is brought from other countries.

§7 Protected areas                                                                                                                                                             Fishing is not allowed closer than 50m (up- and downstream) from in- and outlet of fish ladders. This applies to other structures that poses migration barriers for anadromous fisk.

§8 Reporting of catch
The fishermen is obligated to report all catch of salmon and sea trout to the  Namsenvassdraget Elveierlag, www.lakseboersen.no, as soon as possible and at the latest within 48 hours. This also applies to released fish.

§9 Violation of the fishing regulations                                                                                                                               Violation of the local fishing regulations can entail fines, prohibition on fishing, and / or reporting to the Police.  Fines that are imposed must be paid before fishing can be taken up again.  The person found to have violated the quota will be prohibited from fishing in Namsenvassdraget for the remaining time of  the current season and the whole of the following season.

The following rates of fines apply to Namsenvassdraget:
Violation of quota:  NOK 3 000
Omitted catch reporting: NOK 2 000
Omitted disinfection: NOK 1 500

§10 Supervision                                                                                                                                                                            If addressed by the local bailiff empowered by Namsenvassdraget Elveierlag, it is encouraged that fishermen follow instructions given by the bailif and allways bring the following documentation for inspection: ID, national fishing fee, disinfection certificate.

§11 Force and effect of the fishing regulations
The regulations will apply from May 15th 2019.
The current fishing rules may be amended at the mid-season assessment on 15 July.
The the salesperson responsible for issuing fishing licences is obligation to inform the fishermen about the local fishing rules, as well as controlling whether the national fishing fee has been paid, and whether fishermen hold a valid disinfection certificate. The fishermen are personally responsible for reading and understanding these rules regulating the fishing in Namsenvassdraget. It is also the fishermen`s personal responsibility that potential practice of catch and release is done according to the earlier mentioned guidelines.