Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Nausta

Sogn og fjordane
  • ELVENS LENGDE 12,4km
  • ANTALL VALD 4
   

4 av 4 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet.

Nausta er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og sjøørret. Den laks- og sjøørretførende strekningen er på 12,4 km. På denne strekningen er det to fosser, Naustdalsfossen, som ligger 1,5 km ovenfor grensa mellom elv og sjø, og Hovefossen, som er 2,9 km lenger oppe i elva. I Naustdalsfossen stanser fisken gjerne en stund etter oppvandring fra sjøen. Fisken passerer lettest fossen ved relativt lav vannføring. Den attraktive fiskeplassen nedenfor fossen er bortleid på langtidskontrakt.

Den opprinnelige anadrome strekningen ovenfor Naustdalfossen var på bare 2,9 km – opp til Hovefossen. Her ble det bygget en laksetrapp i 1975. Anadrom fisk kunne da passere Hovefossen og gå videre åtte kilometer oppover til Kallandsfossen. På dette strekket er det fine gyte- og oppvekstområder og smoltproduserende areal er.

Det planlegges nå en fisketrapp i Kallandsfossen (oppstart trolig 2018). Dette vil gi ytterligere fire kilometer med produktivt areal for laks og sjøørret.

Nausta er et relativ stort Vestlandsvassdrag med et nedbørfelt på 277 km2. De høyestliggende delene av vassdraget ligger mer enn 1300 meter over havet, og det finnes flere større innsjøer opp mot 900 m.o.h. Nedenfor Vonavatnet (466 m.o.h) er det imidlertid ingen større innsjøer som demper flommer.

Det er få menneskeskapte negative påvirkningsfaktorer i vassdraget og forvaltningen av fisket, sammen med utviklingen av trusselfaktorer i kystsonen og overlevelsesforhold i havet er viktig for langsiktig bestandsutvikling.

Vannføring Nausta, Hovefoss:

Kontakt

Eiliv Erdal, styreleder Elveeierlag

+47 90 52 19 97

Regler

Fisketider

Laks:

Fra 1. juni til 31. august

Ørret:

Fra 22. juni til 8. august

 

Fiskereiskap

Lovleg fiskereiskap er fluge, sluk, spinner, wobler og mark

Laget oppfordrar til bruk av «sirkelkrok» ved markfiske.

Det skal kun nyttast knutefri håv, for å redusere skadar på skjell og slim på fisken som vert sett ut at.

Frå i år av skal alle fiskarar ha kroktang.

 

Kvotar

Frå i år av går vi vekk frå kvote etter vekt. Som tidlegare år er det ein todeling av kvoten. Personleg døgnkvote på laks t.o.m. 70 cm og sesongkvote for heile elva på laks over 70 cm.

Laks t.o.m. 70 cm

Det er ein personleg døgnkvote på avliving av 1 villaks med lengd t.o.m. 70 cm. På fiskerettane under er personleg døgnkvote erstatta med døgnkvote for fiskeretten:

For den delen av fiskerettane til Ellinor Friis, Mads Kleven og Eiliv Erdal under Naustdalsfossen som vert leigd ut samla er det ein samlekvote på 8 villaks

Under Hogafossen er samlekvoten 2 villaks

Under Hovefossen er samlekvoten 6 villaks ( Frank Rune Ås og Ole Magnus Klopstad)

På fiskeretten til Steffen Veien og for fiskerettane som vert leigd ut i lag med hans rett er samlekvoten på 5 villaks

Laks over 70 cm

Det er ein sesongkvote for laks over 70 cm på 30 laks for heile elva som vert fordelt med 10 laks nedanfor Naustdalsfossen, 10 laks ovanfor Naustdalsfossen tom Hovefoss og 10 laks ovanfor Hovefoss tom Kallandsfoss.

Kvoten på laks over 70 cm vil bli vurdert i samråd med Nina og fylkesmann 21.juni og 10.juli. Viser det seg at det er grunnlag for å utvide kvoten, vil du som medlem få melding om dette.

All laks over 70 cm som vert avliva, skal fortløpande rapporterast på scanatura.no. Når kvoten for laks over 70 cm er nådd, vil dette bli opplyst om på elveigarlaget si nettside og informasjonstavle Naustdalsfossen. All fisk over 70cm som blir tatt opp utover kvoten, å vert avlive må leverast til Naustdal alders og sjukeheim. Ved evt. spørsmål, kontakt Eiliv Erdal på telefon 90 52 19 97.

Stamlaks

Det er ynskjeleg at alle som ynskjer å bidra med stamlaks vert med på dette, ta kontakt med Eiliv Erdal for meir informasjon.

NB! All fangst skal fortløpande rapporterast inn på Scanatura.no, dette bla. for å styre kvotering av laks over 70 cm.

 

Fiskeoppsyn

Ordninga med fiskeoppsyn vert vidareført i 2017.

 

Desinfisering

Alt av fiskeutstyr skal desinfiserast før ein startar fiske i Nausta. Kvittering skal framvisast til fiskeoppsyn.

Ved spørsmål, ta kontakt med Eiliv Erdal på telefon 90 52 19 97.