Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Repparfjordelva

Finnmark
  • ANTALL VALD 10
   

10 av 10 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

I Repparfjordalen som Repparfjordelva renner gjennom, har en stor del av våre medlemmer fritidsboliger.
Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5-11 tonn laks.
Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig.
Fiskeperioden er fra 1. juni tom. 31. august, i tillegg er det lov og fiske etter sjøørret nedenfor Repparfjord bru til den 15.september. Laks som fanges i dette tidsrommet (1.-15. september) må settes ut igjen.
Sjørøye er totalfredet gjennom  hele sesongen!

Ved fossen i Repparfjordelva har vi en laksetrapp, denne trappen åpnes ved en viss vannstand, normalt etter at flommen er over. Noen ganger kan foreningen i samråd med forvaltningen i fylket stenge trappen, selv om vannstanden er normal, det er da andre forhold som er årsak til dette. Det har de siste årene blitt justert på fiskesonene slik at det anbefales de som har vært i elva før og sette seg inn i de nye soneinndelingene. Nye inndelinger er gjort for å kunne ha flere fiskere til stede uten at disse skal måtte stå i kø.

Foreningen premierer hvert år den fiskeren som får den største fisken i Repparfjordelva. Følg menyen for å se hvem som har fått de største laksene tidligere og for og se på kriteriene som må være oppfylt for å få fangsten godkjent.

Husk å melde inn fangsten og å ta skjellprøver av fangsten!!

 

Kontakt

Elvevakt

92020753

y.nilsen@hotmail.com

Regler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

FISKE OG ORDENSREGLER FOR REPPARFJORD- OG SKAIDIVASSDRAGET

Alle som skal utøve fiske skal ha gyldig fiskekort, samt gyldig statskort og identitetsbevis. Kortene skal alltid bæres med under utøving av fiske, og fremvises ved forespørsel fra vakt eller medlem av foreningen. Meld fra om ulovlig fiske.

DESINFEKSJON AV UTSTYR (Gyrodactylus Salaris)
All fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk. Ellers gjelder generell regel at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i annet vassdrag. Alle som løser døgnkort skal desinfisere utstyr. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av ovennevnte utstyr skal medbringes under fiske og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet sammen med gjeldene fiske- og fiskeavgiftskort.

FISKETIDER
1. Fiskesesongen i Repparfjordelva er fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24.00 for laks. Vinterstøing og laks mindre enn 35 cm skal settes varsomt ut ved fangst.

2. For sjøørret er fiskesesongen fra 1. juni kl. 00 til 31. august kl 24.00 i hele vassdraget og fra 31. august kl. 24.00 til 14. september kl. 24.00 i området fra gamle Repparfjord bru til grense elv/sjø. All villaks (atlantisk, Salmon Salar) eller vill sjørøye som fanges i denne perioden skal settes ut. Oppdrettsfisk (laks, ørret og røye) og stillehavslaks (pukkellaks) skal tas opp.

3. Det er total forbud mot fiske av sjørøye i hele perioden fra og med 1. juni t.o.m. 14. september og all sjørøye skal settes ut igjen ved fangst.

4. Fiskedøgnet er på 24 timer og går fra kl 18.00 til kl 18.00 påfølgende dag. Det henstilles om at brun hunnlaks settes skånsomt ut, la den få gyte.
REDSKAP
1. I perioden fra 1. juni kl 00 til 10. juli kl 24.00 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med søkke samt sluk, spinner og wobbler, med kun en dregg. Fra 10. juli kl. 24.00 til 14. september kl 24.00 er det lov å fiske med flue og mark uten søkke, begge med kun flytedupp eller fluesnøre (flyt) som kastevekt, og maks ett oppheng. For Skaidielva er det kun lov å fiske med flue og makk uten søkke gjeldene for hele sesongen, flytedupp tillates. Fiske med reke er ikke tillatt.

2. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske.

3. Bevegelig fiske skal praktiseres. Alle som lander fisk skal stille sist i køen når de starter fiske igjen

FREDNINGSSONER I REPPARFJORDELVA!
Alle fredede områder er merket med skilt, og alle fiskere er forpliktet til å følge skiltenes instruksjoner.

1. Følgende soner er fredet hele sesongen:

• En 30 m lang strekning på nordsiden ved Knottheim.
• Fra brekket ut av fossekulpen til ovenfor andrestryket ca 100 m ovenfor laksetrappen
• Skaidielva – i Mellomfossen fra Djupholla til Skumholla, ca 30 m.
• Voggeneselva, fra utløp i Repparfjordelva opp til Voggenestjernet.
• Breidalselva, fra utløpet i Repparfjordelva opp til fossen.
• Cuovvarjohka, inkludert vannet.

2. Etter 10. juli fredes deler av munningsområdet i henhold til skilting.

Det er forbudt å fiske fra båt, bru og spenn. I alle forgrenet vassdrag hvor det går anadrome laksefisk gjelder de samme regler om redskapsbruk, fisketider og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrome laksefisk. I innsjøer er isfiske tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser fra og med 1. januar til 4. mai. Ved isfiske er det tillatt med meitemark, insektslarver og akkar som agn. Fiske med ståsnøre, line eller garn er ikke tillatt. All villaks som fanges skal slippes ut.

NATUR- OG ORDENSREGLER
1. Alle brukere av elven plikter å holde det ryddig rundt seg når de er ved elven, og alt søppel tas med når man forlater elven.

2. Det er ikke lov å flytte levende fisk til og fra andre vassdrag, og det samme anmodes for vann.

3. Det ansees som uaktsomt å rense fisk ved elven, både med hensyn til smittefare og generell orden og trivsel. Meld fra til miljøutvalget dersom du observerer forsøpling langs vassdragene.

4. Det er i utgangspunktet ikke lov å felle frisk skog for bålbrensel. Ha med brensel eller bruk nedfallstrær. Bruk allerede eksisterende bålplasser.
Rapportering av fangst og fangststatistikk
Den som har fisket anadrome laksefisk skal levere oppgave over fangsten, til bruk for den offentlige statistikk, som beskrevet på fiskekort. Fiskere med sesongkort skal rapportere fangst helst daglig minimum ukentlig som beskrevet på fiskekort. Det utstedes 1 sesongkort som gjelder fra 1. juni og ut august og kortet inneleveres innen 15.09 med fullstendig fangstrapport.
Fra 31.08 til 14. september kl 24.00 utstedes det eget fiskekort for ørretfiske ved innlevering av sesongkort.
Utsatt fisk skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er gjenutsatt.

Vis Ansvar!! MANGELFULL INNRAPPORTERING FRA FORENINGENS MEDLEMMER, også i sesongen, KAN MEDFØRE AT ELVA BLIR STENGT FOR FISKE.

Unnlatelse av innlevering av oppgaver/fiskekort innen oppgitte tidsfrist og unnlatelse av rapportering i sesongen vil medføre tap av fiskerett kommende sesong samt tapt depositum for døgnkort.

Fangst kan rapporteres på internett via elveguiden.  Har du ikke data eller internett tilgjengelig, få hjelp av: Noen du kjenner, Repparfjord Ungdomssenter eller ring telefon 47385083 eller 98885317 eller 48107776

VAKTTELEFON: 92020753 MILJØUTVALGET: 47385083 POLITI: 78428000