Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Repparfjordelva

Finnmark
 • ANTALL VALD 11
   

11 av 11 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

 • VALDETS LENGDE 1500m

KORTSALGET ÅPNER 1. MAI kl. 18.00

I Repparfjordalen som elva renner gjennom, har en stor del av VJFF sine medlemmer fritidsboliger.
Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5-11 tonn laks.
Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig.
Fiskeperioden er fra 1. juni tom. 31. august, i tillegg er det lov og fiske etter sjøørret nedenfor Repparfjord bru til den 15.september. Laks som fanges i dette tidsrommet (1.-15. september) må settes ut igjen.
Sjørøye er totalfredet gjennom  hele sesongen!

Ved fossen har vi en laksetrapp, denne trappen åpnes ved en viss vannstand, normalt etter at flommen er over. Noen ganger kan foreningen i samråd med forvaltningen i fylket stenge trappen, selv om vannstanden er normal, det er da andre forhold som er årsak til dette. Det har de siste årene blitt justert på fiskesonene slik at det anbefales de som har vært i elva før og sette seg inn i de nye soneinndelingene. Nye inndelinger er gjort for å kunne ha flere fiskere til stede uten at disse skal måtte stå i kø.

Husk å melde inn fangsten og å ta skjellprøver av fangsten!!

 

Kontakt

Elvevakt

92020753

y.nilsen@hotmail.com

Regler

Fiskreglene vil først stå beskrevet på Norsk, deretter på Engelsk og Finsk.
The fishingrules are written in Norwegian, English and Finnish, in that order.
kalastussäännöt on kirjoitettu norjaksi, englanniksi ja suomeksi tässä järjestyksessä

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

FISKE OG ORDENSREGLER FOR REPPARFJORD- OG SKAIDIVASSDRAGET

Alle som skal utøve fiske skal ha gyldig fiskekort, samt gyldig statskort og identitetsbevis. Kortene skal alltid bæres med under utøving av fiske, og fremvises ved forespørsel fra vakt eller medlem av foreningen. Meld fra om ulovlig fiske.

DESINFEKSJON AV UTSTYR (Gyrodactylus Salaris)
All fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk. Ellers gjelder generell regel at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i annet vassdrag. Alle som løser døgnkort skal desinfisere utstyr. Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av ovennevnte utstyr skal medbringes under fiske og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet sammen med gjeldene fiske- og fiskeavgiftskort.

FISKETIDER
1. Fiskesesongen er fra 1. juni kl 00 til 31. august kl 24.00 for laks. Vinterstøing og laks mindre enn 35 cm skal settes varsomt ut ved fangst.

2. For sjøørret er fiskesesongen fra 1. juni kl. 00 til 31. august kl 24.00 i hele vassdraget og fra 31. august kl. 24.00 til 14. september kl. 24.00 i området fra gamle Repparfjord bru til grense elv/sjø. All villaks (atlantisk, Salmon Salar) eller vill sjørøye som fanges i denne perioden skal settes ut. Oppdrettsfisk (laks, ørret og røye) og stillehavslaks (pukkellaks) skal tas opp.

3. Det er total forbud mot fiske av sjørøye i hele perioden fra og med 1. juni t.o.m. 14. september og all sjørøye skal settes ut igjen ved fangst.

4. Fiskedøgnet er på 24 timer og går fra kl 18.00 til kl 18.00 påfølgende dag. Det henstilles om at brun hunnlaks settes skånsomt ut, la den få gyte.
REDSKAP
1. I perioden fra 1. juni kl 00 til 10. juli kl 24.00 er det tillatt å fiske med flue, levende og kunstig mark med søkke samt sluk, spinner og wobbler, med kun en dregg. Fra 10. juli kl. 24.00 til 14. september kl 24.00 er det lov å fiske med flue og mark uten søkke, begge med kun flytedupp eller fluesnøre (flyt) som kastevekt, og maks ett oppheng. For Skaidielva er det kun lov å fiske med flue og makk uten søkke gjeldene for hele sesongen, flytedupp tillates. Fiske med reke er ikke tillatt.

2. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke forlates under fiske.

3. Bevegelig fiske skal praktiseres. Alle som lander fisk skal stille sist i køen når de starter fiske igjen

FREDNINGSSONER
Alle fredede områder er merket med skilt, og alle fiskere er forpliktet til å følge skiltenes instruksjoner.

1. Følgende soner er fredet hele sesongen:

• En 30 m lang strekning på nordsiden ved Knottheim.
• Fra brekket ut av fossekulpen til ovenfor andrestryket ca 100 m ovenfor laksetrappen
• Skaidielva – i Mellomfossen fra Djupholla til Skumholla, ca 30 m.
• Voggeneselva, fra utløp i Repparfjordelva opp til Voggenestjernet.
• Breidalselva, fra utløpet i Repparfjordelva opp til fossen.
• Cuovvarjohka, inkludert vannet.

2. Etter 10. juli fredes deler av munningsområdet i henhold til skilting.

Det er forbudt å fiske fra båt, bru og spenn. I alle forgrenet vassdrag hvor det går anadrome laksefisk gjelder de samme regler om redskapsbruk, fisketider og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrome laksefisk. I innsjøer er isfiske tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser fra og med 1. januar til 4. mai. Ved isfiske er det tillatt med meitemark, insektslarver og akkar som agn. Fiske med ståsnøre, line eller garn er ikke tillatt. All villaks som fanges skal slippes ut.

NATUR- OG ORDENSREGLER
1. Alle brukere av elven plikter å holde det ryddig rundt seg når de er ved elven, og alt søppel tas med når man forlater elven.

2. Det er ikke lov å flytte levende fisk til og fra andre vassdrag, og det samme anmodes for vann.

3. Det ansees som uaktsomt å rense fisk ved elven, både med hensyn til smittefare og generell orden og trivsel. Meld fra til miljøutvalget dersom du observerer forsøpling langs vassdragene.

4. Det er i utgangspunktet ikke lov å felle frisk skog for bålbrensel. Ha med brensel eller bruk nedfallstrær. Bruk allerede eksisterende bålplasser.
Rapportering av fangst og fangststatistikk
Den som har fisket anadrome laksefisk skal levere oppgave over fangsten, til bruk for den offentlige statistikk, som beskrevet på fiskekort. Fiskere med sesongkort skal rapportere fangst helst daglig minimum ukentlig som beskrevet på fiskekort. Det utstedes 1 sesongkort som gjelder fra 1. juni og ut august og kortet inneleveres innen 15.09 med fullstendig fangstrapport.
Fra 31.08 til 14. september kl 24.00 utstedes det eget fiskekort for ørretfiske ved innlevering av sesongkort.
Utsatt fisk skal rapporteres på samme måte, men med merknad at den er gjenutsatt.

Vis Ansvar!! MANGELFULL INNRAPPORTERING FRA FORENINGENS MEDLEMMER, også i sesongen, KAN MEDFØRE AT ELVA BLIR STENGT FOR FISKE.

Unnlatelse av innlevering av oppgaver/fiskekort innen oppgitte tidsfrist og unnlatelse av rapportering i sesongen vil medføre tap av fiskerett kommende sesong samt tapt depositum for døgnkort.

Fangst kan rapporteres på internett via elveguiden.  Har du ikke data eller internett tilgjengelig, få hjelp av: Noen du kjenner, Repparfjord Ungdomssenter eller ring telefon 47385083 eller 98885317 eller 48107776

VAKTTELEFON: 92020753 MILJØUTVALGET: 47385083 POLITI: 78428000

Fishing rules

Fishing licenses are only valid together with proof of paid fishing fee and identification

 

FISHING AND ORDER RULES FOR THE REPPARFJORD AND SKAIDI RIVER WITH TRIBUTARIES

 

Everyone who is going to fish must have a valid fishing license, as well as a valid state license and identity card. The cards must always be worn during the exercise of fishing, and presented at the request of the guard or member of the association. Report illegal fishing.

 

DISINFECTION OF EQUIPMENT (Gyrodactylus Salaris)

All fishing gear and other infectious items used in other rivers must be disinfected before use. Otherwise, the general rule applies that fishing equipment and other possible infectious objects should be dry before they are put into use in other watercourses. Anyone who solves 24-hour cards must disinfect equipment. A certificate for satisfactory disinfection of the above-mentioned equipment shall be carried during fishing and presented to the fisheries inspection and other inspection authority together with the applicable fishing and fishing cards.

 

THE SEASON

 1. The fishing season is from 1 June at 00 to 31 August at 24.00 for salmon. Kelts and salmon less than 35 cm should be carefully released if caught and they are illegal to kill.

 

 1. For the sea trout, the fishing season from June 1 is at. 00 to 31 August at 24.00 in the main river and from 31st of August at. 24:00 to 14 September at. 24.00 in the area from old Repparfjord bridge to border river / sea. All wild salmon (Atlantic, Salmon Salar) or wild salmon caught during this period shall be released. Farmed fish (salmon, trout and char) and Pacific salmon (humpback salmon) should be taken up.

 

 1. The arctic char is totally protected and illegal to kill during the whole season, from 1st of june to 14th of september at 24.00 o`clock. All arctic chars caught ny accident shall be released as unharmed as possible.

 

 1. The fishing day is 24 hours and runs from 6 pm to 6 pm the following day. We strongly recomend that the brown female salmons are released again and are allowed to spawn.

 

ATTACHMENTS

 1. In the period from 1 June at 00 to 10 July at 24.00, it is allowed to fish with fly, live and artificial worms with sink as well as lures, spins and wobblers, with only one treblehook. From 10 July at. 24.00 to 14 September at 24.00 it is allowed to fish with fly and worm without sink, both with only float or fly line (flow) as throw weight, and max one suspension fly. For Skaidielva it is only allowed to fish with fly and worm without sink thw whole season. A float for the worm is allowed. Shrimps or prawns are forbidden to fish with

 

 1. It is forbidden to fish in such a way that fish can be foul hooked. Fishing gear should also not be left during fishing.

 

 1. Movable fishing must be practiced. Anyone who lands fish should queue last when they start fishing again

 

protection zones

All protected areas are marked with signs, and all fishermen are obliged to follow the signs of the signs.

 

 1. The following zones are protected all season:

 

 • A 30 m long stretch on the north side of Knottheim.
 • From the break out of the waterfall bulb to above the second pressure about 100 m above the salmon staircase
 • Skaidielva – in Mellomfossen from Djupholla to Skumholla, about 30 m.
 • Voggeneselva, from the outlet in Repparfjordelva up to the Voggenestjernet.
 • Breidalselva, from the outlet in Repparfjordelva up to the waterfall.
 • Cuovvarjohka, including the water.

 

 1. After July 10, parts of the mouth area are listed according to the signs.

 

Fishing from boats, bridges and spans is prohibited. In all tributaries to Repparfjord and Skaidi river where anadromous salmonids are found, the same rules apply to implement use, fishing times and conservation zones for inland fish as for anadromous salmonids. In lakes, ice fishing is permitted more than 200 m from entry and exit sacks from 1 January to 4 May. With ice fishing it is permitted with earthworms, insect larvae and cucumbers as bait. Fishing with wire ropes, line or yarn is not permitted. All wild salmon caught shall be released.

 

NATURAL AND ORDER RULES

 1. All users of the river are obliged to keep it tidy around when they are at the river, and all the rubbish is taken when leaving the river.

 

 1. It is not allowed to move live fish to and from other watercourses, and the same is requested for water.

 

 1. It is considered negligent to clean fish by the river, both with regard to the risk of infection and general order and well-being. Report to the environmental committee if you observe litter along the river.

 

 1. It is generally not allowed to trap fresh forest for bonfire fuel. Bring firewood or use fallow trees. Use already existing fire places.

Reporting of catch and catch statistics

Anyone who has fished anadromous salmonids shall submit a statement on the catch, for use by the public statistics, as described on fishing licenses. Seasonal fishermen should report catches preferably daily at least weekly as described on fishing licenses. One season ticket will be issued, valid from June 1 and August, and the card will be handed in by 15.09 with a complete catch report.

From 31.08 to 14 September at 24.00, a separate fishing license is issued for trout fishing when submitting season tickets.

Deferred fish should be reported in the same way, but note that it is re-released.

 

Show Responsibility !! MISSING FULL REPORTING FROM THE ASSOCIATION MEMBERS, ALSO IN SEASON, MAY CAUSE ANY ELSE TO BE CLOSED FOR FISHING.

 

Failure to hand in assignments / fishing licenses within the stated deadline and failure to report in the season will result in loss of fishing rights in the coming season as well as lost deposit for 24-hour cards.

 

Catch can be reported on the internet via the river guide. If you do not have data or internet available, get help from: Someone you know, Repparfjord Ungdomssenter or phone 47385083 or 98885317 or 48107776

 

RIVER GUARD:+47 92020753 THE ENVIRONMENTAL COMMITTEE:+47 47385083 POLICE:+4778428000

 

REPPARFJORDIN JA SKAIDIN VESISTÖJEN KALASTUSSÄÄNNÖT

Jokaisella kalastajalla on oltava voimassa oleva kalastuslupa sekä voimassa oleva Norjan valtion kalastuskortti ja henkilöllisyystodistus. Mainitut luvat ja asiapaperit tulee pitää mukana kalastettaessa, ja ne on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle tai kalastusseuran edustajalle. Tee ilmoitus, jos huomaat laitonta kalastusta.

 

KALASTUSVÄLINEIDEN DESIFIOINTI (Gyrodactylus Salaris)

Kaikki kalastusvälineet ja muut tartuntaa mahdollisesti kantavat välineet, joita on käytetty muissa vesistöissä, on desinfioitava ennen käyttöä. Muussa tapauksessa sovelletaan yleistä sääntöä, jonka mukaan kalastusvälineiden ja muiden mahdollisten tartuntavaarallisten välineiden on oltava kuivia ennen niiden käyttöönottoa muissa vesistöissä. Kaikkien, jotka lunastavat vuorokausiluvan on desinfioitava kalastusvälineet. Todistus välineiden desinfioinnista on aina oltava mukana kalastettaessa ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.

 

KALASTUSKAUSI

 1. Lohenkalastuskausi alkaa 1.6 klo 00.00 ja päättyy 31.8 klo. 24.00.  Talvikot ja lohet, jotka ovat alle 35 cm:n pituisia on laskettava varovasti takaisin vesistöön.
 2. Meritaimenen kalastus on sallittu koko vesistössä 1.6 klo 00.00 – 31.8 klo 24.00välisenä aikana. 31.8 klo 24.00 – 14.9 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu vanhan Repparfjordin sillan ja joen ja meren yhtymäkohdan välisellä alueella. Kaikki tänä aikana pyydetyt luonnonlohet (Atlantin lohi, Salmon Salar) ja luonnonmerinieriät on laskettava takaisin vesistöön. Istutuskalat (lohi, taimen ja nieriä) ja Tyynenmeren lohi (kyttyräselkälohi) voidaan ottaa saaliiksi.
 3. Merinieriänkalastus on kokonaan kielletty ajalla 1.6. – 14.9. Kaikki tänä aikana saaliiksi saadut merinieriät on laskettava takaisin vesistöön.4. Kalastusvuorokausi on 24 tuntia ja se alkaa klo 18.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 18.00.

Ruskeat naaraslohet pyydetään laskemaan varovasti takaisin vesistöön – annetaan niiden kutea.

 

KALASTUSVÄLINEET

1. 1.6 klo 00.00 – 10.7 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu perholla, elävällä ja keinomadolla painon kanssa, sekä uistimella, lipalla ja vaapuilla, jossa on vain yksi koukku. 10.7. klo 24.00 – 14.9 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu perholla ja madolla ilman painoa, molemmissa saa heittopainona olla ainoastaan koho tai perhosiima (kelluva) ja enintään yksi koukku. Skaidi-joessa on koko kalastuskauden ajan kalastus sallittu vain perholla ja madolla ilman painoa, kelluva koho sallitaan. Katkarapujen käyttö syöttinä on kielletty.

2. Kalastus, jossa kala voi helposti joutua koukutetuksi suun ulkopuolelta on kielletty. Kalastusvälineitä ei saa jättää ilman valvontaa kalastuksen aikana. Syyskuun 1. päivästä syyskuun 14. päivään saakka on sallittua kalastaa vain kelluvalla siimalla eikä koukku saa olla suurempi kuin # 8 perhoille ja # 6 madolle

3. Kalastuksen tulee olla liikkuvaa ja yhteen paikkaan ei saa jäädä pitkäksi aikaa. Kaikki, jotka saavat saaliin maalle ovat velvollisia menemään jonon viimeiseksi kun he aloittavat kalastuksen uudelleen.

 

KALASTUKSELTA RAUHOITETUT ALUEET (KALASTUSKIELTOALUEET)

Kaikki kalastukselta rauhoitetut alueet on merkitty opaskyltein ja kaikki kalastajat ovat velvollisia noudattamaan tauluissa ilmoitettuja ohjeita.

1. Seuraavat alueet ovat rauhoitettuja koko kalastuskauden:

– 30 m pituinen alue Knottheimin pohjoispuolella
– Könkään yläpäästä toisen nivan yläpuolelle noin 100 metriä lohiportaan yläosasta.
– Skaidi-joessa Mellomfossenissa (koski) Djuphollasta Skumhollaan, noin 30 m
– Nadjetjohka, Repparfjord-joen suusta Voggenestjernetille asti.
– Breidals-joki, Repparfjord-joen suusta koskelle asti.
– Cuovvarjohka, järvi mukaan lukien.

2. 10.7 – 5.8 Repparfjordin sillalta (golfkenttä) joen suulle asti on joen pohjoisranta rauhoitettu. Kalastus on sallittu joen eteläpuolella.

Kalastaminen veneestä, kiinteiltä- ja riippusilloilta on kielletty. Kaikissa joen sivuhaaroissa, jonne kulkeutuu lohensukuisia vaelluskaloja pätevät samat säännöt kalastusvälineille, pyyntiajoille ja rauhoitusalueille sisävesikalastuksessa kuin lohiensukuisten vaelluskalojen kalastuksessa. Järvissä on pilkkiminen sallittua ajalla 1.1 – 4.5. välisenä aikana vähintään 200 metrin etäisyydellä vesistöön laskevan tai siltä lähtevän joen suulta. Pilkkiminen on sallittua mato, hyönteisten toukka ja mustekala syötteillä. Kalastus seisovilla koukuilla, pitkällä siimalla tai verkoilla on kielletty. Kaikki luonnon lohet on laskettava takaisin vesistöön.

 

YMPÄRISTÖ- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Kaikki joen käyttäjät ovat velvollisia pitämään joen ympäristöineen siistinä. Roskia ei saa heittää ympäristöön vaan ne on otettava mukaan joelta poistuttaessa.

2. Elävien kalojen siirtäminen vesistöistä toiseen on kielletty. Sama koskee myös veden siirtämistä.

3. Kalojen perkaaminen veden äärellä ei ole suotavaa tartuntavaaran, yleisen järjestyksen ja viihtyvyyden vuoksi. Tee ilmoitus ympäristövaltuutetulle jos havaitset tahallista roskaamista tai muuta sääntöjen rikkomista.

4. Polttopuuta ei saa leikata metsästä. Ota mukaan kaikki mahdollisesti tarvitsemasi polttopuut ja käytä olemassa olevia tulipaikkoja.

 

SAALISILMOITUKSEN TEKEMINEN JA SAALISTILASTOT

Jokainen joka on kalastanut lohensukuisia vaelluskaloja on velvollinen tekemään saalisilmoituksen julkisia saalistilastoja varten kalastusluvassa ilmoitetulla tavalla. Kalastajien, joilla on kausilupa tulisi ilmoittaa saaliinsa mielellään päivittäin tai vähintään viikoittain. Kausilupia myönnetään yksi kappale, ja se on voimassa 1.6. – 31.8. välisenä aikana. Kortti palautetaan 15.9. mennessä yhdessä täydellisen saalisilmoituksen kanssa. Kun kausikortti palautetaan, annetaan uusi kalastuskortti 31.8. – 14.9. klo 24.00 väliseksi ajaksi meritaimen kalastamiseksi.
Vapautetut kalat ilmoitetaan samalla tavalla, mutta merkitsemällä ne vapautetuiksi.

 

KANNA VASTUUSI! KALASTUSYHDISTYKSEN JÄSENTEN PUUTTEELLINEN SAALIIN ILMOITUS – MYÖS KALASTUSKAUDEN AIKANA – VOI JOHTAA KALASTUKSEN KIELTÄMISEEN JOESSA.

SAALISILMOITUKSEN/KALASTUSLUVAN PALAUTTAMATTA JÄTTÄMINEN MÄÄRÄTTYYN PÄIVÄÄN MENNESSÄ VOI JOHTAA KALASTUSOIKEUDEN MENETTÄMISEEN TULEVANA KAUTENA SEKÄ VUOROKAUSIKORTIN PANTTIMAKSUN MENETYKSEEN.

Raportit toimitetaan joka päivä. Tiedot löytyvät kalastusluvasta. Jos sinulla ei ole tietokonetta tai älypuhelinta, on Repparfjord Ungdomssenterissa tietokone tähän tarkoitukseen. Voit myös soittaa numeroon +4747385083 tai +4798885317.

 

RIVER GUARD: +47 92020753 YMPÄRISTÖKOMITEA: +47 47385083 POLICE: +4778428000