Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Skallelva

Finnmark
   

2 av 2 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Skallelva ligger på Varangerhalvøya, fra sørvest kommer sidevassdraget Ridelva (26 km) fra Vasavannet som er en av de få større innsjøene på østsiden av Varangerhalvøya. I tillegg kommer et stort antall sideelver ned fra nordvest og enda en fra sørvest (Falkgårdselva). Skallelva er ei relativt lita elv og er derfor sårbar i tørkeperioder da fisken må vente på større vannføring i elva før den kan gå opp. Skallelva og Ridelva løper sammen drøyt 3,5 km fra sjøen og har felles utløp på nordsida av Varangerfjorden ved bygda Skallelv.

Skallelva forvaltes av Skallelv Jeger og Fisk sammen med Vadsø Jeger og Fisk. Fellesstyret ble opprettet i 1994 etter forslag fra Finnmark Jordsalgsstyre. Dette ble formalisert i en samarbeidsavtale i 2001.

Laksen vandrer i dag helt opp til Vasavann i Ridelva og ovenfor Karakkasslåtta i Skallelva, hvor den også gyter. Historisk er Skallelvassdraget et av Finnmarks viktigste sjørøyevassdrag.

Skallelvvassdraget er delt inn i fem soner for å sikre fordeling av fiskerne i elva. Den første sonen (sone 1) starter nede ved brua i bygda Skallelv og går opp til og med Stillakulpen. Sone 2 starter ovenfor Stilla og strekker seg opp til Stangkulpen. Sone 3 dekker blinkkulpene i Ridelva opp til og med Rødbukkulpen, mens sone 4 dekker området fra Hellestø til Vasavann. Sone 5 er blinkkulpene i Skallelva så langt opp det er lovlig å fiske. Dette er beskrevet i fiskereglene for Skallelva.

For fiskere utenfor Finnmark (uten medlemskap i Skallelv eller Vadsø JFF) selges det 10 fiskekort pr døgn i sone 1 og 10 fiskekort pr døgn i sone 2 (fiskekort i sone 2 gjelder for fiske i sone 2 – 5. Sone 3,4 og 5 gjelder kun rapportering).

Fra 1. august opphører soneinndelingen. Kort som kjøpes i en av sonene kan da benyttes i hele elva, men rapportering av fangst skal være i rett sone.
Definisjon medlem: Medlem i Skallelv JFF eller Vadsø JFF. Gyldig medlemskontingent for 2019 og dokumentasjon for bosted (eks ligningsattest, skattekort e.l.) må kunne fremvises ved kjøp av fiskekort.

Informasjon om fiske i Skallelv:
Leder i Fellesstyret: Lars Martin Randin randin_82@hotmail.com
Vakttelefon 909 67 993
Facebook – Fiske i Skallelv og Elveguiden – https://elveguiden.no/elver/

Manuelle kortselgere er for alle kategorier:
Vestre Jakobselv Camping
Varangertunet

Fiskere bosatt i Finnmark:
Varanger Sportslager
MX – Sport og Fritid

Desinfeksjon av utstyr:
Alle fiskere (også barn/ungdom) utenfor Finnmark skal desinfisere fiskeutstyr. Vestre Jakobselv Camping utfører dette for Fellesstyret. I tillegg kan du avtale med vakt om mulighet for desinfeksjon ved vakthytta i Skallelv. Alt utstyr brukt utenfor Finnmark skal desinfiseres.

Kontakt

Elvevakt

90967993

randin_82@hotmail.com

Regler

FISKEREGLER FOR SKALLELV-VASSDRAGET 2019

Fishingrules in english follows

Facebook – Fiske i Skallelv og Elveguiden
Leder i Fellesstyret: Lars Martin Randin randin_82@hotmail.com
Vakttelefon 909 67 993

Laks: 15. juni – 31.august – 20 pr sesong 3 pr fiskedøgn
Sjørøye: 1.juli  – 31.juli – 20 pr sesong 5 pr fiskedøgn
Sjøørret: 15. juni – 15. september

Utvidet fisketid fra Rusemattiholla (Merdakoski) ned til grense sjø/elv, samt i Falkgårdselva til 15.september.
Pukkellaks Avlives, spises eller graves ned. Rapporteres som pukkellaks, ingen kvote.

Dokumentasjon som skal medbringes ved fiske er:
Fiskekort, kvittering for betalt fiskeavgift og legitimasjon. Alt utstyr brukt utenfor Finnmark skal desinfiseres før fiskekort kan kjøpes. Desinfiseringskvittering fra elver i Nord Varanger godkjennes (maks 7 dager gammel). Utstyr skal ikke vært i brukt i grenseelver eller utenfor Finnmark etter desinfisering.

Tilbakesetting:
– Etter 1. august skal all holaks håndteres skånsomt, og settes ut i vassdraget.
– Bruk av klepp er ikke tillatt i august. Dersom det blir avlivet holaks i august, skal dette snarest rapporteres til fiskeoppsynet, alternativt til en representant fra fellesstyret.
– All sjørøye over 1 kg (storblink) samt sjørøye med gytefarge skal håndteres skånsomt, og settes ut i vassdraget.
– Laks under 35 cm og sjørøye/sjøørret under 30 cm (0,4 kg) skal settes ut i vassdraget.

Følgende redskap og hjelpemidler er tillatt brukt hele sesongen i alle soner:
– Flue uten søkke er tillatt. Fortyngede fluer er ikke tillatt. En ufortynget conehead er tillatt.
– Mark uten søkke er tillatt til 10. august. Barn under 16 år kan fiske med mark hele sesongen.
– Intermediatesnøre er tillatt. Synkesnøre er ikke tillatt.
– Ett oppheng er tillatt.
– Det kan ikke brukes mer enn tre kroker pr. stang. Trippelkrok regnes som tre kroker.
– Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm (krok nr. 2/0) for dobbelkrok og trippelkrok. For enkelkrok skal avstanden ikke være større enn 15 mm.
– Til og med 10. juli kan barn inntil 16 år fiske med sluk, wobbler og spinner med inntil én trippelkrok.
– Det er ikke tillatt å benytte luktstoff under fisket.

Adferd:
– Det er ikke tillatt å fiske på en slik måte at fisken krøkes.
– Våtflue skal ikke kastes oppstrøms.
– Bevegelig fiske skal praktiseres. Start øverst og beveg deg nedover.  Slipp andre fiskere til i kulpen.
– Hugg ikke frisk skog langs elva.
– Ikke la søppel bli liggende igjen etter deg.

Fredning:
– Fiske i nedre del av Bærelvkulpen er ikke tillatt etter 10. august. Se skilting.
– Viltto inkludert svingen ovenfor er fredet hele sesongen. Se skilting.
– Stilla, Tommy-holla og/eller Hellestø kan bli stengt for fiske fra 1. august. Se skilting.
– Fredningssoner er opprettet i Skallelvskaret fra trappetrinnene (UTM 36W 0390127, 7797602) oppover så langt fisken vandrer, samt i Vievann og Vievannsvassdraget. Fredningssonens nedre grense i Skallelvskaret er markert med rødt i berg/stein ved elvebredden.
– Det er ikke tillatt å fiske nærmere 200 meter fra utløpet inn i Vasavannet og Pettersvannet.

Rapportering:
Fiskerne plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver så snart som mulig. Innmelding av fangst (også null-fangst) skal i fiskesesongen leveres fortløpende elektronisk på Laskebørsen, eller på skjema til
utsalgssted. Frist for tilbakebetaling av pant (kr. 200,- for alle typer kort) er 30. september. Fiskere som ikke rapporterer som forutsatt, vil måtte betale 300 kroner i gebyr påfølgende sesong, dersom de skal få kjøpt fiskekort. Barn under 16 år betaler 1,- + gebyr kr. 11,- for fiskekort.

Varsling og sanksjoner:
– Ulovligheter meldes til elvevakt – telefon 909 67 993.
– Brudd på reglene fastsatt av forpakter kan medføre ileggelse av gebyr og/eller utestengelse fra fisket. Politianmeldelse blir vurdert konkret i det enkelte tilfelle.
– Brudd på regler fastsatt i lov eller forskrift vil bli politianmeldt.

RULES FOR FISHING IN THE SKALLELV RIVER WITH TRIBUTARIES 2019

www.skallelv.no Elveguiden.no
Fiske i Skallelv – Facebook randin_82@hotmail.com – director of the joint River Board

Salmon June 15th – August 31st 20 fish per season 3 fish per 24 hours
Sea char July 20 fish per season 5 fish per 24 hours
Sea trout June 15th – August 31st

Extended fishing period to September 15th in Rusemattiholla (Merdakoski) down to the sea, and in the Falkgård river.
Humpback Salmon or russian salmon as they are called must be taken out of the river and killed. They are not to be placed in the river again and can either be eaten or dug into the ground. No quota on theese.

Documentation to be carried when fishing:
A valid fishing license, a purchase receipt for the fishing fee, and
personal identity documents (ID). All equipment that has been used outside Finnmark County needs to be disinfected before buying a fishing license. A receipt for disinfection of equipment from other rivers in the North of the Varanger Peninsula will be accepted (max. 7 days old). After disinfection, equipment shall not be used in boarder rivers, or outside Finnmark County.

Fish that are to be released upon catching:
– All female salmon are to be handled gently and released in the watercourse after August 1st
– It is not allowed to use a gaff during the month of August. Female salmon that are killed in August are to be reported to the Fishing Authority or a member of the River Board, immediately.
– Sea chars over 1 kg, as well as spawning coloured sea char, are to be handled gently and released in the watercourse.
– Salmon under 35 cm, and sea char / sea trout under 30 cm (0,4kg), are to be released in the watercourse.

Allowed fishing gear and equipment during the entire season and in all zones:
– Flies without sinker are allowed. Flies with built-in sinker are not allowed. One no-sinker conehead is allowed.
– Worms without sinker are allowed until August 10th
. Children under the age of 16 can fish with worms all season.
– Intermediate lines are allowed. Lines with built-in sinker are not allowed.
– One extra line suspension is allowed.
– It is not allowed to use more than three hooks per fishing rod. One triple hook is counted as three hooks.
– The distance between the hook base and the hook point, for double and triple hooks, are not to be larger than 12 mm (hook no. 2/0). The distance is not to be larger than 15 mm for a single hook.
– Until July 10th, children younger than 16 years are allowed to fish with lures, wobblers, and spinners, with up to one triple hook.
– It is not allowed to use fragranced extracts when fishing.

Code of conduct:
– It is not allowed to fish in a way that will be harmful to the fish.
– Wet flies are not to be thrown upstream.
– Practice movable fishing. Start at the top of the pool and move steadily downstream. Allow other anglers access to the pool.
– Do not cut down fresh forest along the riverbed.
– Do not litter, and clean up after yourself.

Protected areas:
– Fishing in Bærelvpool is not allowed after August 10th. See signage.
– Viltto, including the turn above, is a protected area the entire season. See signage.
– Stilla, Tommy-holla and/or Hellestø may be closed for fishing from August 1st . See signage.
– Protected zones have been created in Skallelvskaret from the rock formation of stairs (UTM 36W 0390127,
7797602) as far as the fish is swimming, as well as in Vievann and the Vievann watercourse. The lower border of the protected zone in Skallelvskaret is marked in red along the ground and rocks on the riverbed.
– It is not allowed to fish closer than 200 meters from where the river runs out of Vasavannet and Pettersvannet.