Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Vesterelva

Finnmark
  • ANTALL VALD 2
   

2 av 2 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Vesterelva (nordsamisk: Njiðggujohka)[3] er ei elv i Nesseby kommune i Finnmark. Den renner fra Vesterelvvannet til Meskefjorden ved grenda Vesterelv. Elva er 19,6 kilometer lang, eller 46,0 kilometer medregnet Savetjohka.

Nedstrøms Vesterelvvannet er dalbunnen fylt opp av løsavsetninger med landformer fra isavsmeltingens og landhevningens historie, som for eksempel marine terrasseformer, dødisgroper, dreneringskanaler, eskere, strandvoller og randmorener. Vesterelvas nedre løp meandrer gjennom store løsmasser. På begge sider av elva ligger vidstrakte myrområder med store innslag av palsmyr.[4]

Områdene rundt elvas munning i Varangerfjorden er fredet som Varangerbotn naturreservat.

Det går laks opp i elva, og det er bygget laksetrapper forbi fossene vest for Karlebotn.

Europavei 6 går langs nedre del av elva.

 

Kontakt

Regler

Fiskeregler står først beskrevet på Norsk, deretter på Finsk og Engelsk.
Fishing roules are first described in Norwegian, thereby in Suomi and English

Fiskeregler for Bergebyelva og Vesterelva for sesong 2019
Fisketider Laks Sjøørret Sjørøye
Bergebyelva 01.06.2019-31.08.19 Fredet Fredet
Vesterelva 01.06.2019-31.08.19 01.06.19-14.09.19 Fredet
Vesterelva Utvidet fisketid for sjøørret til 14. September fra brufossen til sjøen. |
ALL FREDET FISK SKAL GJENNUTSETTES
Krav om desinfisering
Alle som ikke er bosatt i Finnmark, og Finnmarkinger som har fisket utenfor fylket skal desinfisere
fiskeutstyret.
Fangstrapport skal leveres senest 1. oktober 2019. Dersom fangstrapport ikke leveres innen fristen vil det
bli ilagt et gebyr på kr 500,- ved kjøp av kort i 2020. (Esso Varangerbotn og www.elveguiden.no)
Fiskesoner for døgnkort.
Bergebyelva Sone 1→ Soppfossen til sjøen. Sone 2→ Soppfossen og oppover
Vesterelva Sone 1→ Fra sjøen og til brufossen Sone 2→ Fra fredningsone slutt til over
storfossen(tunellen)og  oppover
Fredningssoner
Bergebyelva Hele kulpen nedfor Soppfossen(andre trappa), en strekning på ca. 150m. Etter 1. August
fredes kulpen på øversiden av første trappa(Bergkulpen), fra gjerdet og ca. 75 m nordover.
Vesterelva Fra brufossen og 50m ovenfor laksetrappene forbi tunnellen.
En fisker kan kjøpe kort for en sone pr.døgn pr. elv.
Som redskap er følgende tillatt: Sluk, Wobbler og Spinner vil være tillatt fra 1.Juni-10.Juli.
Fluefiske og markfiske uten søkke gjelder for hele sesongen.
Ved kødannelse i fiskekulper så skal fiskerne rullere hvert 20 minutt
Legitimasjon med bilde skal medbringes under fiske.
Betalt fisketrygdeavgift, fiskekort samt desinfeksjonsattest må medbringes under fiske.
Brudd på bestemmelser satt av forpakterkan føre til gebyr og utestengelse fra fiske og politianmeldelse
vil bli vurdert. Brudd på offentlige regler vil bli politianmeldt
Elvevakter
Ottar Store 98469102
Jonas Johnsen 41527408
Mona Michelsen 90515774
Ole Michelsen 46673228
Regine Mathisen 40541303
Oddbjørn Mathisen 41425899
Hugo Michelsen 90759206
Fangstrapportering
All fangst skal rapporteres, også nullfangst og gjenutsatt fisk.
Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst .
Rapportering kan skje hos Esso Varangerbotn eller www.elveguiden.no

 

 

­Bergebyelvan ja Vesterelvan kalastussäännöt kaudelle 2019

 

Bergebyelva:

Lohi     01.06 – 31.08.

Meritaimen    Rauhoitettu, vapautettava

Nieriä Rauhoitettu, vapautettava­

 

Vesterelva       

Lohi     01.06 – 31.08.

Meritaimen    01.06. – 14.09.

Nieriä Rauhoitettu, vapautettava

 

Vesterelva      Meritaimenella pidennetty kalastusaika 14. syyskuuta asti Brufossenilta merelle.

­

KAIKKI RAUHOITETUT KALAT ON VAPAUTETTAVA TURVALLISESTI JA VAHINGOITTUMATTA TAKAISIN JOKEEN!

 

Desinfiointia koskevat vaatimukset

Henkilön, joka ei asu vakituisesti Finnmarkissa tai Finnmarkissa vakituisesti asuva joka on kalastanut läänin ulkopuolella, on desinfioitava kaikki kalastusvälineet.

 

Saalisilmoitus on toimitettava viimeistään 1.10.2019 mennessä. Jos saalisilmoitusta ei toimiteta määräajassa, veloitetaan 500 NOK:n maksu, kun ostat kalastusluvan vuonna 2020. (Esso Varangerbotn ja www.elveguiden.no)

 

Vuorokausilupien (24h) kalastusalueet (Sonet)

Bergebyelva Sone 1 → Soppfossenilta merelle.       Sone 2 → Soppfossen ja siitä ylävirtaan

Vesterelva Sone 1 → Mereltä  Brufossennille               Sone 2 → Suojelualueelta Storfossenin loppuun (tunneli) ja siitä ylävirtaan

 

Suojelualueet

Bergebyelva – Koko pooli Soppfossenin alapuolella (toinen portaikko), joka ulottuu noin. 150m.

 

1.8 jälkeen pooli ensimmäisen lohiportaan yläpuolella (Bergkulpen), aidasta ja n. 75 m pohjoiseen.

 

Vesterelva – Vesiputouksesta eteenpäin ja 50 m lohiportaiden yläpuolelle tunnelin ohi.

 

Kalastaja voi ostaa kalastusluvan yhdelle alueelle (sone) per päivä per joki

 

Kalastusvälineinä sallitaan mato, vaappu ja uistin 1. kesäkuuta – 10. heinäkuuta välisenä aikana.

 

Perhokalastus ja kalastus madolla ilman painoa on sallittu koko kauden ajan.

 

Mikäli poolille syntyy jonotus, on yhden kalastusvuoron pituus 20 minuuttia / kalastaja

 

Valokuvallinen henkilötunnus on pidettävä mukana kalastuksen aikana.

 

Norjan valtion lupa, kalastuslupa ja desinfiointitodistus on pidettävä mukana kalastuksen aikana.

 

Maanomistajien asettamien määräysten rikkominen voi johtaa sanktioihin ja kalastuksen keskeyttämiseen sekä mahdollisesti poliisille raportoimiseen.

 

Julkisten sääntöjen rikkomisesta ilmoitetaan poliisille

 

Kalastuksen valvojat

Ottar Store 98469102

Jonas Johnsen 41527408

Mona Michelsen 90515774

Ole Michelsen 46673228

Regine Mathisen 40541303

Oddbjørn Mathisen 41425899

Hugo Michelsen 90759206

 

Saalisilmoitukset

Kaikki saaliit on ilmoitettava, mukaan lukien saaliiksi otetut ja vapautetut kalat.

 

Jokaisella kalastajalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa saaliinsa.

 

Saalisilmoituksen voi tehdä  Esso Varangerbotnissa tai www.elveguiden.no

 

 

Policy

Fishing rules for Bergebyelva and Vesterelva for season 2019

Fishing season for Salmon ,Sea trout  is from 1/6 to 31/8

The arctic char is protected in both rivers!

Vesterelva Extended fishing time for sea trout until 14 September from the bridge waterfall to the sea.

ALL PROTECTED FISH MUST BE RETURNED SAFELY AND UNHARMED TO THE RIVER!

Requirements for disinfection

Anyone who is not resident in Finnmark and residents from Finnmark who has been fishing outside the county must disinfect

fishing gear.

Catch report must be submitted  no later than October 1, 2019. If the catch report is not delivered within the deadline, it will be charged a fee of NOK 500, – when purchasing cards in 2020. (Esso Varangerbotn and www.elveguiden.no)

Fishing zones for 24-hour cards.

Bergebyelva Zone 1 → The waterfall Soppfossen to the sea. Zone 2 → waterfall Soppfossen and up

Vesterelva Zone 1 → From the sea to the waterfall zone 2 → From the conservation zone to the end

the big waterfall (the tunnel) and up

Protected areas

Bergebyelva The whole pool below the Soppfossen (second ladder), a stretch of approx. 150m. After August 1st

the pool on the upper side of the first salmonladder (Bergkulpen), from the fence and approx. 75 m north.

Vesterelva From the waterfall and 50m above the salmon stairs past the tunnel.

A fisherman can buy cards for one zone per day per day. river.

The following is permitted to fish with: Sluk, Wobbler and Spinner will be permitted from June 1st to July 10th.

Fly fishing and worm fishing without weight apply for the entire season.

When queuing in fishing pools, the fishermen have to rotate every 20 minutes

Photo ID must be brought along during fishing.

Paid fishing license fee, fishing license and disinfection certificate must be brought along during fishing.

Violations of regulations set by the tenant can lead to fees and exclusion from fishing and police reporting

will be evaluated. Violation of public rules will be reported to the police

river guards

Ottar Store 98469102

Jonas Johnsen 41527408

Mona Michelsen 90515774

Ole Michelsen 46673228

Regine Mathisen 40541303

Oddbjørn Mathisen 41425899

Hugo Michelsen 90759206

Catch reports

All catches must be reported, including catch and re-released fish.

Every fisherman has a statutory duty to report catch.

Reporting can take place at Esso Varangerbotn or www.elveguiden.no