Fiskeregler vedtatt på årsmøtet 2019
 1. Fisket starter 20.mai – 31.august med fredning mandager.
 2. Det er spesielt for i år 2019 åpnet for fiske mandag 20.mai.
 3. Døgnkvote på 1stk laks pr døgn.
 4. Minstemål 35 cm.
 5. Utsettingsplikt av all hunnlaks i august.
 6. Det er ikke tillat med spinner inklusiv devonspinnere eller kunstig mark i vassdraget. Det er bare tillatt med 1 stk treblekrok på wobblere.
 7. Sjøauren er totalfredet i vassdraget.
 8. Elva er lokalt forvaltet og pliktig organisert og det kan komme endringer i fiskeregler gjennom sesongen. Spesielt gjelder dette for midtsesongevalueringen i begynnelsen av juli. Følg med på vår hjemmeside, på vår facebookside og på jungeltelegrafen for endringer.
 9. Start alltid fiske ovenfor fiskere som allerede er i hølen!! Respekter gjeldende sone/grenser og dyrka mark. Bruk stiene og ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel.
 10. Ved fangst av fettfinneklipt fisk er det ønskelig at laksen blir scannet. Dette pga forskningsprosjekt. Døgnkvoten belastes ikke dersom laksen er fettfinneklippet. Se eget oppslag på infotavler/hjemmeside vedr scanning.
 11. Alle skal før de starter fisket desinfisere fiskeutstyret sitt. Dette ordnes på den lokale bensinstasjonen jfr eget oppslag på infotavler.
 12. Det vil også i 2019 være C&R premiering samt premiering ved rapportering av fettfinneklippet fisk.
 13. Pukkellaks og regnbuørret skal også rapporteres

Det er fiskerens plikt å til en hver tid holde seg oppdatert på gjeldende fiskeregler og brudd på disse reglene vil føre til bortvisning. Spørsmål vedrørende disse regler eller andre ting kan rettes til