Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Gaula

Trøndelag
   

4 av 4 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende fra munningen helt opp til Ea-fossen i Holtålen, en strekning på over 11 mil! I tillegg er det flere laskeførende sidevassdrag; de viktigste er Sokna, Bua og Forda. Total lakseførnde strekning i vassdraget er ca 20 mil.

Nedre del (Sjøen til Gaulfossen)

Gaula er alltid fiskbar i de nedre delene, og fisket på juni måned er spesielt godt. Det er ingen oppgangshinder i denne delen av elva, og risikoen for at man fisker på ”tom elv” er dermed ikke relevant. Enkelte år har de nedre delene en effektiv fiskesesong som er inntil 1 måned lenger enn i resten av vassdraget. Elva er relativt bred og sakteflytende, men enkelte partier har flotte rullestensbelter og spennede strømmer.

Midtre del (Gaulfossen til utløpet av Forda)

De hvite rullesteinsbeltene elva er kjent for, kombinert med relativt mange svinger og lite elveforbygning gjør vannstrengen innbydende og variert. Elva har også mer fall her enn lenger nede i vassdraget, og dette gir høyere hastighet på vannet, særlig i periode med lav vassføring.

Øvre deler (Utløp forda til Ea-fossen)

Også dette er en spenne del og kan by på svært godt fiske. Elva er langt smalere enn lenger nede i dalen, og veksler mellom strie strømmer, små og store høler av ulik dybde. De øvre delene av vassdraget kommer senere i gang med fisket enn de nedeste delene av vassdraget. Fisket er derimot svært interessant i deler av sesongen hvor fisket tradisjonelt er tregt i de nedre delene.

Sidevassdrag (Sokna, Bua og Forda)

Fiske i sidevassdraga er noe annerledes enn i hovedvassdraget, særlig er forskjellene store fra Gaulas nedre, og midtre deler. Sideelvene er naturlig nok langt smalere, og vassføring kan variere mye på svært kort tid. Som for de øvre og midtre delene av vassdraget bestemmes oppgangstidspunkt i sideelvene av når laksen for alvor passerer Gaulfossen, og fisket vil også her som regel komme senere i gang enn det tilfellet er i vassdragets nedre deler.

Til tross for at elvene er mindre og fisket varier til dels mye med vassføring kan alle sideelvene by på et meget spennende fiske.

Vannføring Gaula

Kontakt

Torstein Rognes

+47 90597904

torstein@gaula.no

Regler

Gaula Elveierlag har for 2018 fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sideelver.

§ 1 Fisketid:

Laks f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august. Sjø- og brunørret er fredet.

§ 2 Redskapsbruk:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok (unntak Sokna). Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

I sidevassdraget Sokna er det kun tillatt med mark med søkke og flue.

I Gaula med sidevassdrag blir det automatisk innført lett fiske***) ved lav vannføring. Gaulfossen er referansepunkt. Ved 20m3 og lavere inntrer lett fiske. Dette opphører igjen ved 25m3 . Fiskerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på dette. Lett fiske kan også bli innført i deler av vassdraget på kort varsel. Dette blir i så fall kunngjort på gaula.no.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark ,

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp
***) Lett fiske er fiske med:
a) flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt

§ 3 Fangstkvoter:

Kvote for avlivet laks er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks over 80 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.
Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Ved bruk av døgnkort gjelder ukekvoten fra første døgn og påfølgende 6 dager. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

§ 4 Maksmål, Minstemål og gjenutsetting:

All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All ørret skal settes levende ut. All hunnlaks skal fra og med 1. juli til og med 31. august settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Gaula Fiskeforvaltnings retningslinjer.

§ 5 Fangstrapportering:

All laks og ørret skal innrapporteres kontinuerlig til Gaula Fiskeforvaltning (senest innen 12 timer) i gjennom hele sesongen, også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på www.gaula.no. Gaula.no forbeholder seg retten til videre bruk av bilder. Alle fiskere plikter å registrere seg på laksebørsen før fisket starter. Fiskeren har ansvaret for å ta og innlevere skjellprøver av all avlivet laks. Skjellprøver skal innleveres til oppsamlingspunkt innen to døgn.

§ 6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:

I Storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1-30 juni kun tillatt med mark uten søkke og flue.
Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca 100 meter nedenfor er det kun lett fiske ***) i perioden 1. juni-31. August.

Det er forbudt å fiske i fisketrapper, fiskerenner og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen. Dette gjelder Fløyfossen og Gammelbrufossen i Bua.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap:

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres i Gauldalen før bruk i Gaula. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller. Desinfisering er gratis for alle under 18 år.

§ 8 Gytebestandsmål og forsesongevaluering

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering bla på bakgrunn av rapportert fangst. Dette med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd. Det vil på samme grunnlag også bli foretatt en forsesongevaluering i juni.

§ 9 Straffebestemmelser:

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-. Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. Personer som blir tatt for kvotebrudd eller uakseptabel adferd bli bortvist for to år fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-. Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

§ 10 Ikrafttreden:

Reglene trer i kraft 15. mai 2018.