Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Orkla

Trøndelag
   

38 av 38 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
Midtsesongevaluering 2018

Midtsesongevaluering – Orkla Fellesforvaltning

 
Styret i Orkla Fellesforvaltning har i kveld hatt midtsesongevalueringsmøte.
 
Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv. )
Situasjonen vi har nå er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør.
 
Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra og med mandag 9/7 og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til Fylkesmannen i Trøndelag er at de står i fare for å ikke kunne overholde minstevassføringen til vinteren. Under forutsetning av at søknaden innvilges innføres lett fiske i Orklavassdraget fra og med 11/7. Det lette fiske vil gjelde inntil vi er tilbake på ordinær minstevassføring over Bjørsetdammen.
 
I perioder med midlertidig vassføring over 25 m3/s over Bjørsetdammen blir det pause fra kravet om lett fiske. Dette kunngjøres fortløpende på vår facebook-side og www.orklaguide.com.
Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt.
 
Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås. Det er de helt spesielle nedbørsforholdene i år som utløser dette tiltaket. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen.
//Orkla Fellesforvaltning
www.orklaguide.com
Vannføring


Se mer…

Orkla er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal.

Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden er det oftest mye laks i hele elvas lengde.

Orklavassdraget har et naturlig nedbørfelt på 3 092 km2 og en årlig middelvannføring på 71 m3/s ved utløp i Trondheimsfjorden.  I perioden 1978‐1985 ble det etablert til sammen fem kraftverk hvorav tre har utløp på lakseførende strekning (utbyggingene var sterkt omdiskutert). Reguleringene omfatter om lag 39 % av nedbørsfeltet. De viktigste reguleringseffektene er magasinering av vann, fraføring av vann fra elvestrekninger og endringer i vannførings‐ og temperaturforhold.

Det er gjennomført omfattende fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende deler av vassdraget siden 1979. På grunn av positive effekter av økt vintervannføring og økt tilførsel av fosfor vurderte forskerne med en netto positiv reguleringseffekt for laks og en estimert økning i smoltproduksjon i størrelsesorden 9‐29 %.

Senere undersøkelser har vist en avtakende trend i smoltproduksjon, og det er indikasjoner på at produksjonsforholdene ikke har stabilisert seg etter regulering.

Bjørsetdammen Live

Vannstand Orkla


Se mer…

Desinfiseringsstasjonene i 2018

Orkdal kommune:
Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89 – 997 02 938
Vormstad Camping 977 83 501

Meldal kommune:
Leif Arne Ebbesen 941 83 837
Knut Voldøien 934 36 100

Rennebu kommune:
Bygdasenteret 72 42 77 05 (mandag-fredag 10:00-16:00, lørdag 10:00-14:00, NB! søndag stengt)

For spørsmål om fiske i Orkla, kontakt:

Jon Erik Grøseth, Orklaguiden
Telefon: +47 958 27 078
E-post: post@orklaguiden.no

Kontakt

Rune Kroghdal, Orkla Fellesforvaltning

+47 92401517

rune@orklaguide.com

Regler

Orkla Fellesforvaltning har for 2018 fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orklavassdraget.

1 Fisketid:

Det er tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august. Sjø- og brunørret er fredet.

2 Redskapsbruk:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten. Bruk av søkke er kun tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. *) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark **) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp

3 Fangstkvoter:

Kvote for avlivet laks er maksimalt 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maksimalt avlive 1 laks over 80 cm pr sesong. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Ved bruk av døgnkort gjelder ukeskvoten fra og med første døgn og påfølgende 6 døgn. Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

4 Maksmål, Minstemål og gjenutsetting:

All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All sjøørret og brunørret skal settes levende ut. All hunnlaks skal fra og med 1. juli til og med 31. august settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Orkla Fellesforvaltnings retningslinjer.

5 Fangstrapportering:

Alle fiskere som skal fiske i Orkla skal registrere seg før de starter fisket. All fisk skal innrapporteres fortløpende (senest innen 24 timer) til Orkla Fellesforvaltning i gjennom sesongen, også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger; dato, vald, art, kjønn, vekt, lengde, fiskers navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på www.orklaguide.com. Orkla Fellesforvaltning forbeholder seg retten til videre bruk av bilder som blir sendt inn. Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.

6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:

I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø bare tillatt med lett fiske. Lett fiske er fiske med: a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt.

7 Desinfisering av fiskeredskap:

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved kontroll. Desinfisering er gratis for personer under 18 år.

8 Gytebestandsmål:

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.

9 Straffebestemmelser:

Brudd på reglene, samt medvirkning til brudd kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,- Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. Personer som blir tatt for kvotebrudd eller uakseptabel adferd vil bli bortvist for to år fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

10 Ikrafttreden:

Reglene trer i kraft 15. mai 2018.