Søk f.eks på fluefiske, gapahuk, Trondheim, Orkla, Hordaland eller Nord-Norge

Velg dato og antall personer
Om valdet
Fiske
Fasiliteter
Minimum lengde på vald (m)
Filter

Surna

Møre og Romsdal
   

12 av 12 vald passer din filtrering

img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m
img item
Priser fra 900 kr.

Elvesving

Hordaland, Bolstadelva

  • VALDETS LENGDE 1500m

Surna er for tiden den største og viktigste lakseelva på Nordmøre. Vannet i elva kommer både fra Trollheimen og fra fjellområdene på nordsida av Surnadal og Rindal. Den lakseførende delen av elva er svært lang, og i år med god vannføring kan det gå laks helt til Lomundsjøen i Rindal. Mesteparten av fisket foregår imidlertid mellom Surnadaløra og kraftstasjonen ved Harrang.
Surna er oppdelt i vald og det må kjøpes fiske for hvert enkelt vald. For flere av valdene i Surna finnes det detaljerte kart som viser fiskeplasser, adkomststier o.l. Disse kan fås på de stedene hvor det selges fiske for vedkommende vald.

Sesongvariasjoner

I Trollheimen er Follsjøen og Gråsjøen regulert til kraftproduksjon, og nedenfor kraftstasjonen på Harrang er vannføringen i Surna forholdsvis stabil gjennom sommeren. Ovenfor kraftstasjonen kan det i tørre perioder være relativt lite vann i elva, men ved overløp på dammene og i regnværsperioder kan det være riktig bra fiske også overfor Harrang. Som i de andre elvene er fisket best i Surna når elva er forholdsvi stor. Normalt er det i begynnelsen av sesongen mest laks i de nedre deler av Surna, mens hovedtyngden i de øvre deler av elva kommer i juli og begynnelsen av august. Sjøørreten kommer noe senere enn laksen, og i nedre deler av elva er det normalt best ørretfiske fra ca. 20 juli til 10 august. (N.B sjøørreten i Surna er f.o.m 2018 totalfredet!)

Rapportere

Alle fiskere er pliktige til å rapportere fangsten som tas. All fangst SKAL rapporteres inn fortløpende til laksebørsen på elveguiden.no

NB! Vi ber om at fiskerne melder inn fangsten på oppslagstavlene/fangslistene som henger på oppslagstavler ved valdet.

Største laks

Den største laksen som er tatt på stang i Surna er 26,5 kg. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen i Surna er ca. 5kg. De fleste årene tas det imidlertid laks på 17 – 18 kg. I Rindal har Surna mange dype høler, og her kan en få storlaks opp til 16 kg i begynnelsen av sesongen. Normalt størrelse på laks tatt i Surna i Rindal er 4 – 10 kg. Sjøørreten veier normalt 0,5 – 2,0 kg, men fisker på 5 – 6 kg er ikke uvanlig.

Fiskeperiode

Laksefiske i Surna er tillatt fra og med 1. juni til og med 31 august.

Flue, meite eller sluk? 

Det kan fiskes både med sluk, flue og mark. Reker og levende fisk som agn er forbudt, likeså sluker med mer enn trippelkrok. Deler av elva er også eksklusivt forbeholdt et rent fluefiske. Se mer om dette inne på de forskjellige valdene. Fra 1.august er markfiske forbudt

Bevegelig fiske

For at alle som fisker i en sone skal få tilgang til de beste fiskeplassene, skal det være bevegelig fiske i elva. Fiskingen starter øverst i sonen og fiskerne beveger seg nedover etter hvert som de fisker.

Kontakt

Georg Solem

92622040

georg@surna.no

Regler

Fiskeregler i surnavassdraget 2019
Sesongen 2019: 1. juni – 31. august
Alle som skal fiske i surnavassdraget 2019 må registrere seg i www.elveguiden.no . Der
må man kvittere for elektronisk surnakort og akseptere fiskereglene. Da er du registrert i
både surnaregistret og fangstappen for Surna. I tillegg må fisketrygd være betalt og
valdkort/fiskekort anskaffet, før fisket kan starte.
All laks både avlivet og gjenutsatt skal rapporteres i fangstapp, og fangstskjema på Surnatavlene snarest, innen 5
timer.
Ørret er fredet fra og med sesongen 2018. All ørret skal gjenutsettes og rapporteres på fangstappen og
fangstskjema på Surnatavlene. Eventuelt skadet avlivet ørret skal rapporteres som avlivet i fangstapp.
Fra og med 1. aug er all holaks over 70 cm. fredet og skal gjenutsettes. Eventuelt skadet holaks må avlives og
registreres som fanget fisk av personlig kvote.
Fra og med 1 aug. er det ikke tillatt med mark som agn, heller ikke agn med mer enn 1 trippelkrok pr. stang.
Kvotebestemmelser:
Kvote laks: 1 laks pr. døgn – 6 laks pr. sesong derav maks. 2 laks over 70 cm. (3 kg.).
Presisering av kvote: Det er innenfor regelverket å avlive 6 laks under 70 cm.
I kvoten inngår fisk som tas på land og ikke gjenutsettes. Etter at kvote (døgn eller sesong) er fylt avsluttes fisket
Kvote gjenutsatt laks: Det kan gjenutsettes maks. 3 laks pr. døgn og maks. 15 pr. sesong.
Fra og med 1. august etter holaksfredning må fisket avsluttes etter 3 gjenutsatte laks pr. døgn.
Kvotene følger person og kan ikke på noe vis overføres til annen fisker.
Kvotedøgnet for døgnkort løper fra når fisket tidligst kan starte i henhold til fiskekortet og løper i
henholdsvis 24 timer, eller til første laks er avlivet.
Ellers gjelder døgnkvoten fra kl. 00:00 til kl. 24:00 påfølgende natt (”kalenderdato”).
Det oppfordres til gjenutsetting av voksen holaks hele sesongen.
Det oppfordres til gjenutsetting av all gytefarget laks.
Minstemål:
35 cm. for laks. Mindre fisk enn 35 cm. skal gjenutsettes og ikke registreres i fangstskjema.
Rømt oppdrettsfisk:
Fisk som har tydelige synlige tegn på at det er rømt oppdrettsfisk skal ikke settes ut igjen. Slik fisk skal registreres som
rømt oppdrettsfisk og inngår ikke i kvoten. Ved tvilstilfeller skal fisken registreres som fanget villfisk. Spørsmål om dette
rettes til utleier eller Arne O. Sæter (Surna Elveeierlag) tlf. 90 50 44 17 eller Georg Solem (Surna Elveeierlag) tlf. 92 62 20
40.
Skjellprøver:
Det skal tas skjellprøver av all laks som er avlivet (også rømt oppdrettsfisk). Skjellprøven med fiskerens navn og
telefonnummer legges i skjellprøvebokser ved Surnatavla. Instruks vedrørende skjellprøvetaking fås hos utleier /
kortselger, og står beskrevet på Surnatavla / surna.no.
Fiskeredskap: Fiskeredskap som er brukt utenfor surnavassdraget skal desinfiseres før bruk.
Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk (max. 45 g.), spinner, wobbler, flue og flue/dupp. Kunstig mark, gulp o.l er
forbudt. Bruk av flue og søkke er ikke tillatt. Glidesøkke er ikke tillatt. Ved fiske fra land er det tillatt å bruke en stang eller
ett handsnøre pr fisker. Det er bare tillatt med inntil to agn pr stang eller handsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke
2 fiskeredskap, stang eller handsnøre, pr båt. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13
mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket. Mark skal være fra nærområdet
eller butikk i Norge. (mattilsyn etc.). Det er forbudt å bruke fiskeredskap på en slik måte at fisken sannsynligvis
vil krøkes. Dette er for eksempel å kaste motstrøms med tungt redskap. Bruk av klepp er forbudt.
Bevisst krøking av fisk vil føre til bortvisning fra elva.
Gytebestandsmål og bestandsvurdering:
Innen 15. juli er forvaltningslaget for Surnavassdraget Surna Elveeierlag forpliktet til å foreta en bestandsvurdering med
midtsesongsevaluering med sikte på evt. å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det vurderes at gytebestandsmålet for
Surna ikke vil bli nådd. Det skal også foretas en vurdering på samme grunnlag i juni. Kriteriene for vurderingene er satt av
Fylkesmannen i M/R og Miljødirektoratet.
Brudd på regelverket:
Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse gebyr og
politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende rapportering og brudd
på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr 3000,-. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller
medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd og
gjentagende brudd på redskapsbruk eller uakseptabel adferd, utestengt fra Surna i to år. Ved skjerpende tilfeller
blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Surna er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom
dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.
Eier/utleier/kortselger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere at fiskeren har
løst fisketrygd og kvittert for å ha lest og akseptert fiskeregler for Surna før fisket kan starte.
NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet for kilden.
Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1. juni 2019.
Surna Elveeierlag www.surna.no

Vedtatt på møtet i representantskapet for Surna Elveeierlag 20.03.2019