Espedalselva

Espedalskortet

2024

Espedal Elveigarlag SA vil med denne registreringen få en bedre oversikt over fisketrykk, som igjen kan bidra til en bedre forvaltning av vassdraget. Inntektene går også til finansiering av lovpålagte oppgaver, 
lht. Lov om laksefisk og innlandsfisk, § 25. 

Ihht Fiskeregler for Espedalselva skal alt utstyr som brukes ifbm fiske desinfiseres før fisket starter. Husk derfor å besøke desinfiseringsstasjonen på Helle før du skal fiske. 
Mer info her: https://espedalselva.no/espedalskortet/

Oppfordrer til å holde oversikt over antall dager man fisker i elva. Det kommer et spørreskjema tilsendt etter sesong(og evt til midtsesongevaluering) der vi ber om svar på antall fiskedøgn så korrekt som mulig. Dette inngår i å tallfeste fisketrykket. 

 

-------------------------- English Version --------------------- 

With this registration, Espedal Elveigarlag SA will get a better overview of fishing pressure, which in turn can contribute to better management of the river. 
The income also goes to finance statutory tasks, according to "Lov om laksefisk og innlandsfisk, § 25". 
According to the Fishing Rules for Espedalselva, all equipment used for fishing must be disinfected before fishing starts. Therefore, remember to visit the disinfection station at Helle before you go fishing. 
More info here: https://espedalselva.no/espedalskortet/ 
Encourages you to keep track of the number of days you fish in the river. There will be a questionnaire sent to you after the season (and possibly for the mid-season evaluation) in which we ask you to answer the number of fishing days as correctly as possible. This is included in quantifying the fishing pressure.

150,00 NOK